Benkóczki Baláž

 • nezávislá advokátska kancelária s osobným prístupom
 • VÁŠ PARTNER PRI TVORBE STRATÉGIE

O nás

Naša advokátska kancelária sídli v bratislavskom Starom Meste, v tesnej blízkosti v novej biznis štvrte Twin City a centra Eurovea. Voľba sídla na hranici historického jadra a nového „srdca“ hlavného mesta pritom nie je ani zďaleka náhodná. Vyjadruje totiž našu ambíciu stavať na tradíciách a histórii, no zároveň byť integrálnou súčasťou aktuálneho diania a takto získané benefity využívať v prospech našich klientov.

Tradícia

Na trhu právnych služieb úspešne pôsobíme od začiatku roku 2005

Skúsenosti

Našim klientom poskytujeme služby prakticky vo všetkých oblastiach práva

Flexibilita

Radi sa prispôsobujeme novým trendom v oblasti právnych služieb

Pohľad do budúcnosti

Vždy máme na zreteli, že naša budúcnosť je závislá od spokojnosti našich klientov

Naše služby

Od svojho vzniku poskytujeme našim klientom služby prakticky vo všetkých oblastiach práva, pričom sa primárne špecializujeme na tieto oblasti: • komplexné právne služby v oblasti trestného práva
 • obhajoba obvinených pred súdmi a orgánmi činnými v trestnom konaní
 • obhajoba v prípadoch trestnej zodpovednosti právnických osôb
 • zastupovanie poškodených pred súdmi a orgánmi činnými v trestnom konaní

 • komplexné právne služby v oblasti obchodného práva a občianskeho práva
 • zastupovanie vo všetkých druhoch sporov pred súdmi aj rozhodcami
 • vypracovanie a analýzy zmlúv a iných dokumentov v oblasti obchodného práva (vrátane medzinárodného obchodu) a občianskeho práva
 • komplexné právne služby pri zakladaní a činnosti obchodných spoločností, družstiev a iných foriem podnikania

 • komplexné právne služby v oblasti obchodného práva a občianskeho práva
 • zastupovanie vo všetkých druhoch sporov pred súdmi aj rozhodcami
 • vypracovanie a analýzy zmlúv a iných dokumentov v oblasti obchodného práva (vrátane medzinárodného obchodu) a občianskeho práva
 • komplexné právne služby pri zakladaní a činnosti obchodných spoločností, družstiev a iných foriem podnikania

 • komplexné právne služby v oblasti práva duševného vlastníctva v SR a EÚ
 • zastupovanie pred Úradom EÚ pre duševné vlastníctvo (EUIPO) a pred Úradom priemyselného vlastníctva SR, prihlášky ochranných známok, medzinárodné zápisy ochranných známok, prevody a prechody zapísaných ochranných známok a obdobné operácie s inými predmetmi práva duševného vlastníctva
 • rešerše a analýzy z oblasti duševného vlastníctva na úrovni SR, EÚ, členských štátov EÚ a členských štátov Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO), vypracovanie zmlúv a iných dokumentov v oblasti práva duševného vlastníctva
 • opatrenia proti porušovaniu práv duševného vlastníctva

 • zastupovanie pred Ústavným súdom SR a medzinárodnými orgánmi ochrany ľudských práv vo veciach porušenia základných práv a slobôd

 • komplexné právne služby v oblasti daňového práva
 • právne zastupovanie v konaniach pred daňovými úradmi

PARTNERI KANCELÁRIE

Informácie pre klientov
Advokátska kancelária pred poskytnutím služby a pred uzavretím zmluvy o poskytnutí služby svojich klientov ako príjemcov služby informuje o týchto skutočnostiach:

Obchodné meno: Benkóczki, Baláž - advokáti, s.r.o.

Právna forma: spol. s ručením obmedzeným

Sídlo: 29. augusta 36A, 811 09 Bratislava - Staré mesto

Telefónne číslo: 02/555 686 23

Adresa na zasielanie elektronickej pošty: kancelaria@benkoczki-balaz.sk

Advokátska kancelária je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 34576/B, ako aj v zozname spoločností s ručením obmedzeným, ktoré poskytujú právne služby, Slovenskej advokátskej komory.

Identifikačné číslo advokátskej kancelárie pre daň z pridanej hodnoty je SK2021935894.

Všetci konatelia advokátskej kancelárie sú advokátmi, zapísanými v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory, ktorí získali vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore právo na právnickej fakulte vysokej školy v Slovenskej republike.

Výkonom advokácie je zastupovanie klientov v konaní pred súdmi, orgánmi verejnej moci a inými právnymi subjektmi, obhajoba v trestnom konaní, poskytovanie právnych rád, spisovanie listín o právnych úkonoch, spracúvanie právnych rozborov, správa majetku klientov a ďalšie formy právneho poradenstva a pomoci, ak sa vykonáva sústavne a za odmenu.

Advokátska kancelária poskytuje právne služby za odmenu a má právo požadovať za ne primeraný preddavok.

Advokátska kancelária popri nároku na odmenu má nárok aj na náhradu hotových výdavkov a na náhradu za stratu času.

Za hotové výdavky sa považujú výdavky účelne a preukázateľne vynaložené v súvislosti s poskytovaním právnych služieb (súdne a iné poplatky, cestovné a telekomunikačné výdavky a výdavky za znalecké posudky, preklady, odpisy alebo výpisy z verejných registrov).

Odmena sa určuje na základe dohody medzi advokátskou kanceláriou a klientom; ak nedôjde k dohode, patrí advokátskej kancelárii tarifná odmena podľa vyhlášky č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov.

Advokátska kancelária je povinne poistená v Slovenskej republike pre prípad zodpovednosti za škodu, ktorá by mohla vzniknúť pri poskytovaní právnych služieb, minimálne s limitom poistného plnenia 1.500.000 eur za každého spoločníka u poisťovateľa: Wüstenrot poisťovňa, a.s., Karadžičova 17, 825 22 Bratislava 26, IČO: 31 383 408.

Sťažnosti a reklamácie na poskytované služby možno podať v sídle advokátskej kancelárie alebo u Slovenskej advokátskej komory.

Získať informácie o službách poskytovaných advokátskou kanceláriou možno v sídle advokátskej kancelárie.

Profesijné pravidlá výkonu advokácie možno získať u Slovenskej advokátskej komory.

Advokátska kancelária ako prevádzkovateľ svojim klientom, ktorí sú dotknutými osobami, pred spracúvaním ich osobných údajov poskytuje

a) identifikačné údaje a kontaktné údaje advokátskej kancelárie (prevádzkovateľa);

b) účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené, a to: výkon advokácie, plnenie povinností advokátskej kancelárie alebo advokátov advokátskej kancelárie podľa osobitných predpisov, súvisiace účtovné a daňové účely, archivácia aštatistika;

c) právny základ spracúvania osobných údajov, ktorým je skutočnosť, že spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, v prípade spracúvania osobitných kategórií osobných údajov skutočnosť, že spracúvanie je nevyhnutné na uplatnenie právneho nároku, alebo pri výkone súdnej právomoci;

d) informáciu o tom, že dôvodom spracúvania osobných údajov nie je skutočnosť, že spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany;

e) identifikáciu príjemcu alebo kategóriu príjemcu, ak existuje; kategória príjemcu: orgány verejnej moci v rozsahu a spôsobom podľa osobitných právnych predpisov, protistrany, iné strany alebo účastníci súdnych, rozhodcovských, administratívnych, správnych, trestných alebo iných obdobných konaní, v ktorých advokátska kancelária klienta zastupuje, v rozsahu a spôsobom podľa osobitných právnych predpisov, sprostredkovateľ alebo iná osoba, ktorá na základe poverenia prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa spracúva osobné údaje - bez ohľadu na to, či je treťou stranou;

f) informáciu o tom, že prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii;

g) informáciu o dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informácie o kritériách jej určenia; kritérium určenia doby uchovávania: do ukončenia poskytovania právnych služieb a vysporiadania všetkých súvisiacich právnych a ekonomických vzťahov medzi advokátskou kanceláriou a klientom; osobné údaje sa však môžu uchovávať aj dlhšie, ak sa majú spracúvať výlučne na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel na základe osobitných predpisov a ak sú dodržané primerané záruky ochrany práv dotknutej osoby podľa osobitných predpisov o ochrane osobných údajov;

h) informácie o práve požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, o práve na opravu osobných údajov, o práve na vymazanie osobných údajov alebo o práve na obmedzenie spracúvania osobných údajov, o práve namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj o práve na prenosnosť osobných údajov;

i) informáciu o práve kedykoľvek svoj súhlas odvolať, ak je spracúvanie osobných údajov založené na súhlase dotknutej osoby; dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, pričom odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním; klienti berú na vedomie, že spracúvanie ich osobných údajov nie je založené na súhlase;

j) informáciu o práve podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov;

k) informáciu o tom, že poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, zmluvnou požiadavkou a tiež požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie tejto zmluvy o poskytovaní právnych služieb, a o tom, že dotknutá osoba nie je povinná poskytnúť osobné údaje, pričom však následkom neposkytnutia osobných údajov je právna a faktická nemožnosť poskytovať dotknutej osobe právne služby;

l) informáciu o neexistencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania.

Advokátska kancelária ako prevádzkovateľ svojich klientov, ktorí sú dotknutými osobami, pred spracúvaním ich osobných údajov výslovne upozorňuje, že majú podľa osobitných predpisov o ochrane osobných údajov a v rozsahu a spôsobom podľa osobitných predpisov o ochrane osobných údajov

a) právo namietať spracúvanie ich osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa ich konkrétnej situácie vykonávané podľa § 13 ods. 1 písm. e) alebo písm. f) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov alebo podľa článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach; prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku, ako aj

b) právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom; ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať.

Benkóczki, Baláž - advokáti, s.r.o.

29. augusta 36A, 811 09 Bratislava - Staré mesto

+421 2 555 686 23

/ v pracovných dňoch v čase od 08:00 hod. do 16:30 hod.  /

benkoczki@benkoczki-balaz.sk

balaz@benkoczki-balaz.sk